Overslaan naar content

Ons werk

Over OMWB

De OMWB is een regionale uitvoeringsdienst. We voeren voornamelijk VTH-taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving) uit voor de provincie Noord-Brabant en de gemeenten in de regio Midden- en West-Brabant, op het gebied van milieu, veiligheid en leefomgeving. Elke dag opnieuw zetten we ons volledig in om 1,2 miljoen mensen veilig te laten wonen, werken en recreëren, in een gebied met zware industrie, veel agrarische bedrijven en diverse industriële multinationals.

Onze missie: zichtbaar samen werken aan schone, duurzame en veilige omgeving.

Om dit te bereiken kijken meer dan 300 collega’s om zich heen. We kijken naar wat onze omgeving nodig heeft. Door bijvoorbeeld dagelijks metingen en onderzoek te verrichten in een gebied met zware industrie; of door dé partner voor gemeenten en provincie te zijn rondom taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Die expertise ontwikkelen we elke dag en die biedt ons een uniek perspectief op de omgeving.

Onze vakgebieden

Vergunningverlening

Toezicht & handhaving

Advies

Vergunningverlening

Bedrijven moeten melding doen of een vergunning aanvragen voor zaken die impact hebben op het milieu en de leefomgeving. We beoordelen de aanvraag, stellen vergunningen op, bewaken de kwaliteit hiervan en onderbouwen het voorgestelde besluit.

Toezicht & handhaving

Om de leefomgeving te beschermen moeten bedrijven zich houden aan de wet- en regelgeving op het gebied van milieu, die onder meer in hun vergunning is vastgelegd. De OMWB ziet hierop toe.

Onze toezichthouders controleren en mogen zo nodig handhaven door bijvoorbeeld boetes op te leggen.

Advies

De OMWB treedt als adviseur op namens onze opdrachtgevers (gemeenten in Midden- en West- Brabant en provincie Brabant). We adviseren ondernemers over wet- en regelgeving omtrent milieuzaken. Daarnaast hebben we een grote afdeling die milieumetingen en onderzoek uitvoert.

Andere functies

Natuurlijk hebben we ook nog allerlei andere interessante functies! Bijvoorbeeld op het gebied van management, projectleiding, business intelligence, ICT, financiën, HRM en facilitair.

Brzo

Zes van de 29 Omgevingsdiensten in Nederland zijn - naast hun reguliere taken - gespecialiseerd in het toezicht op de risicovolle bedrijven in ons land, ook wel BRZO genoemd. Samen controleren deze gespecialiseerde omgevingsdiensten of de bedrijven veilig werken voor hun omgeving. Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is één van die zes diensten.

Uit de praktijk

We houden ons dagelijks bezig met actuele en maatschappelijke thema's. Lees de artikelen in het magazine OMWB [In Beeld] en kom meer te weten over de inhoud van ons werk.Circulaire economie

[Vijf vragen over]

Wat is het precies, welke kans biedt het en welke rol speelt de omgevingsdienst? San Adelaar, expert circulaire economie geeft uitleg.

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)

[In cijfers]

Welke Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) zijn op dit moment te vinden bij provinciale bedrijven in Brabant? De OMWB werkte mee aan een inventarisatie. De cijfers liegen er niet om, er is werk aan de winkel. Een overzicht.Soortenvariatie en het effect van stikstof op de natuur

[In samenwerking]

Specialist stikstofdeposities Paul Verreijt van de OMWB en boswachter Joey Braat van Staatsbosbeheer maakten een wandeling door het veelzijdige Labbegat, in Waalwijk. “Stikstof is er nu eenmaal, maar stilzitten is geen optie.”

Wat wij belangrijk vinden

Werken aan een gezondere leefomgeving

Wij hebben een unieke rol en verantwoordelijkheid om de regionale milieu- en leefomgevingsbelangen te behartigen voor huidige en toekomstige generaties. Dit betekent dat we gevraagd en ongevraagd advies geven aan onze deelnemers en streng maar rechtvaardig handelen richting bedrijven.

Samen kom je verder

We voeren onze taken uit in een maatschappij waar de inhoudelijke complexiteit toeneemt. Daarnaast zijn veranderingen van beleid, samenwerkingsvormen en digitalisering aan de orde van de dag.

Om hier mee om te kunnen gaan is samenwerking binnen ons netwerk prioriteit.

Onze mensen zijn het belangrijkste kapitaal

Elke dag opnieuw zetten onze professionals, ons belangrijkste kapitaal, zich volledig in om 1,2 miljoen mensen veilig te laten wonen, werken en recreëren, in een gebied met zware industrie, veel agrarische bedrijven en diverse multinationals.