Overslaan naar content

Privacyverklaring

Als je bij ons solliciteert, deel je jouw persoonsgegevens met ons. We gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wetten en regels die gaan over het gebruiken en bewaren van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring geldt voor iedereen die solliciteert bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). Verder geldt deze verklaring zowel voor open sollicitaties als sollicitaties naar bestaande vacatures binnen de OMWB.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over jou vertellen, of die we met je in verband kunnen brengen. Bijvoorbeeld jouw naam, adres en contactgegevens.

Wanneer verwerken we jouw persoonsgegevens?

Met verwerken bedoelen we alles wat we doen met jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld opslaan, bekijken, analyseren, veranderen, verwijderen, doorsturen, enzovoort.

We verwerken je persoonsgegevens als:

 • Je bij ons solliciteert

 • Je jouw gegevens achterlaat op onze website werkenbijomwb.nl.

 • Je jouw CV met ons deelt.

 • Je contact hebt met ons.

Waarom verwerken we jouw persoonsgegevens?

De belangrijkste redenen waarom we jouw persoonsgegevens verwerken zijn:

 • We hebben de gegevens nodig voor het wervings- en selectieproces. De wetgever heeft bepaald dat het verwerken hiervan is toegestaan. Dat heet een gerechtvaardig belang.

 • We hebben je gegevens nodig om een aanbod te kunnen doen als we willen dat je bij ons komt werken. Dan gebruiken we de gegevens dus als voorbereiding voor ons contract met jou.

Als we jouw gegevens delen met derden om één van de bovenstaande redenen, zorgen we dat deze goed worden beschermd. Binnen de Europese Economische Ruimte doen we dit door standaard modelcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese commissie. We delen geen gegevens buiten de EER.

Met wie delen we persoonsgegevens?

We verkopen je gegevens niet. Soms is het wel nodig dat we jouw persoonsgegevens delen met andere partijen. De belangrijkste redenen daarvoor zijn:

 • We schakelen een externe partij in die ons helpt bij het uitvoeren van ons werk. Zo’n externe partij werkt alleen in onze opdracht en verwerkt de gegevens niet voor eigen doelen. Om dat te garanderen, maken we daarover afspraken in contracten. Voorbeelden van deze partijen zijn screening-, assessment-, werving- of selectiebureaus of bedrijven die ons ondersteunen bij het beheer van IT-systemen en applicaties.

 • Het is bij wet bepaald. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan gegevens die we aan toezichthouders, de politie of andere opsporingsdiensten moeten geven. Voordat we dat doen, controleren we altijd of zij dit wel van ons mogen vragen.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

OMWB bewaart jouw persoonsgegevens tijdens en kort na de wervings- en selectieprocedure. Als je na de sollicitatie niet bij ons in dienst komt, worden jouw persoonsgegevens uiterlijk binnen vier weken na het afronden van de sollicitatieprocedure uit onze database verwijderd of geanonimiseerd. Alleen als je toestemming geeft, bewaren wij jouw persoonsgegevens tot maximaal 1 jaar na het einde van de sollicitatieprocedure. Zo kunnen we je later nog bereiken als er (weer) een geschikte vacature ontstaat.

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

OMWB neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wat zijn jouw rechten als het gaat om de persoonsgegevens die we van je hebben?

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je hebben en wat we met deze gegevens doen. Dit is wat je kunt doen:

 • Je persoonsgegevens opvragen, aanpassen, verwijderen of het gebruik ervan beperken.

 • Bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens

Hoe kun je jouw rechten uitoefenen?

Wanneer je van bovenstaande rechten gebruik wilt maken, stuur je een verzoek naar:

hrm@omwb.nl

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming Spoorlaan 181 5038 CB Tilburg

Om jouw verzoek te kunnen behandelen, moeten we jouw identiteit vaststelling. Stuur daarom bij jouw verzoek een kopie van jouw identiteitsbewijs. Dat is meestal voldoende om vast te stellen dat je bent wie je zegt dat je bent. Als we dit gedaan hebben, vernietigen we de kopie meteen. Let op: maak op de kopie jouw BSN en pasfoto onzichtbaar. Schrijf de datum erop en waarom je de kopie naar ons stuurt. Zo voorkom je fraude. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld de KopieID app gebruiken van de Rijksoverheid.

Over deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 12 juli 2022. Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden.

Heb je vragen over privacy?

Twee organisaties houden toezicht op hoe wij persoonsgegevens verwerken:

 • De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert of wij ons houden aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 • De Autoriteit Consument & Markt (ACM) controleert of wij goed omgaan met:

  • Cookies

  • Direct marketing

  • Het bel-me-niet-register

Daarnaast controleert de functionaris voor de gegevensbescherming binnen OMWB of we goed omgaan met persoonsgegevens. In de wet staat wat precies zijn of haar taken zijn. De functionaris voor de gegevensbescherming rapporteert rechtstreeks aan de directie.

Heb je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen over hoe wij jouw persoonsgegevens gebruiken? Neem dan contact op hrm@ombw.nl

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.